Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

§ 1
 1. Nagrody Rektora przyznawane są nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne.
 2. Kandydatury do nagrody jednostki organizacyjnej zgłaszane są przez kierowników przez kierownika lub grupę co najmniej trzech pracowników niepozostających w bezpośredniej podległości służbowej względem kandydata do nagrody.
 3. Oceny kandydatów do nagród dokonuje komisja powołana przez dziekana .
§ 2
 1. Nagrody przyznawane są w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 30/2021 Rektora UWr w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora w UWr
§ 3
 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przysługują:
  1. za istotne w wymiarze międzynarodowym prace badawcze zakończone publikacją ich wyników,
  2. za wyjątkowe w skali kraju prace badawcze, które jednak nie są istotne w skali międzynarodowej, zakończone publikacją wyników,
  3. za inne istotne w skali kraju prace badawcze zakończone publikacją wyników.
 2. Nagrody naukowe mogą być również przyznane:
  1. za koordynowanie trwającym międzynarodowym projektem naukowym o znaczącym budżecie przypadającym Uniwersytetowi,
  2. za uczestnictwo w innym trwającym międzynarodowym projekcie o znaczącym budżecie przypadającym Uniwersytetowi oraz koordynowanie trwającym krajowym projektem naukowym realizowanym w ramach konsorcjum o znaczącym budżecie przypadającym Uniwersytetowi,
  3. za koordynowanie innym krajowym projektem naukowym o znaczącym budżecie przypadającym Uniwersytetowi.
§ 4
 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczne przysługują:
  1. za istotne w wymiarze międzynarodowym innowacyjne przedsięwzięcia zwiększające znacznie atrakcyjność Uniwersytetu jako miejsca studiów,
  2. za wyjątkowe w skali kraju innowacyjne przedsięwzięcia zwiększające znacznie atrakcyjność Uniwersytetu jako miejsca studiów, które jednak nie są istotne w skali międzynarodowej,
  3. za istotne w skali kraju innowacyjne przedsięwzięcia zwiększające znacznie atrakcyjność Uniwersytetu jako miejsca studiów.
§ 5
 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia organizacyjne przysługują za wyjątkowe lub istotne, inne niż naukowe i dydaktyczne, działania zwiększające Uniwersytetu.
§ 6
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora.


Dziekan Prof. dr hab. Tomasz Jurdziński