Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Konkurs na stanowisko postdoka w ramach projektu ,,Wybrane aspekty kompresji gramatykowej''

Konkurs na stanowisko postdoka w ramach kierowanego przez Artura Jeża projektu Wybrane aspekty kompresji gramatykowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach projektu prowadzone są prace związane z kompresję gramatykową i jej powiązaniami z innymi dziedzina informatyki, np. algorytmami tekstowymi, równaniami słów czy unifikacją termów.

Czas trwania umowy to 1 rok. Termin rozpoczęcia pracy jest kwestia indywidualnych ustaleń, zwyczajowy termin to początek roku akademickiego (1.10).

Zatrudnienie będzie w ramach umowy o pracę (na czas określony). Płaca netto wynosić będzie ok. 6200 PLN, plus ,,trzynastka''.

Projekt zapewnia również fundusze na wyjazdy na konferencje itp.

Umowa o pracę na tym stanowisku nie wiąże się z pensum dydaktycznym, prowadzenie zajęć jest jednak możliwe, jeśli zainteresowana/zainteresowany wyrazi taką chęć.

Kandydatka powinna/kandydat powinien mieć stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej w momencie rozpoczęcia pracy; w przypadku braku tegoż stopnia, należy przekonująco uzasadnić, iż stopień ten niedługo będzie nadany. Preferowani są kandydaci, którzy prowadzili badania związane z tematyką projektu.

Podanie powinno zawierać:
 • curriculum vitae;
 • dyplom doktorski (lub potwierdzenie, iż stopień zostanie przyznany w niedalekiej przyszłości);
 • listę publikacji;
 • krótki opis zainteresowań naukowych oraz dotychczasowej pracy naukowej;
 • adresy email (przynajmniej jednej, najlepiej dwóch) osób, które mogą wystawić opinię o kandydatce/kandydacie.
Podania należy kierować do Artura Jeża emailem artur.jez@uwr.edu.pl do 9. maja. Więcej informacji tutaj.

W razie pytań proszę kontaktować się z Arturem Jeżem artur.jez@uwr.edu.pl.


Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha i algebry miarowe.” (Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124)

Wymagania:

Stypendium może uzyskać osoba, która jest uczestnikiem studiów doktoranckich (1) lub doktorantem w szkole doktorskiej (2). Ponadto, wymagane są:
 1. Wiedza i doświadczenie w zakresie teorii mnogości I teorii miary ze szczególnym uwzględnieniem teorii algebr Boole’a. Znajomość zagadnień związanych z forcingiem iterowanym I nieośrodkowymi przetrzeniami Banacha będzie dodatkowym atutem.
 2. Znajomość języka angielskiego.
 3. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
 4. Doświadczenie w pracy badawczej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem.
Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha I algebry miarowe”, kierowanego przez Piotra Borodulina-Nadzieję. Prowadzenie badań będzie związane z algebrami Boole’a zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue’a w kontekście teorio-miarowym I forcingowym. W szczególności, badania będą dotyczyć:
 1. Podalgebr algebry zbiorów mierzalnych definiowanych poprzez aproksymowanie zbiorami otwarto-domkniętymi.
 2. Problemu zanurzania algebry miarowej w algebrę P(omega)/fin.
Termin składania ofert: do 31 marca 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu: 5 kwietnia 2022 roku.

Zasady udziału stypendysty w projekcie:
 • Stypendium naukowe doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich w wysokości do 4 000 zł/mies., na okres 12 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy). Stypendium można łączyć z innymi stypendiami w tym ze stypendium doktoranckim, z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, w tym Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Termin rozpoczęcia pobierania stypendium w okresie od 15 kwietnia 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.
 • Możliwość finansowania z projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 udziału w konferencjach naukowych i współpracy badawczej z naukowcami.
(1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
(2) W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyznanie stypendium w projekcie Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 wraz z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć I umiejętności oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w konkursie.
 2. Odpis dyplomu magisterskiego.
 3. Adresy e-mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje, np. adres doświadczonego nauczyciela akademickiego lub promotora pracy dyplomowej.
Konkurs będzie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich dokumentach NCN, w szczególności uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dokumenty mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres piotr.borodulin-nadzieja@uwr.edu.pl.

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha i algebry miarowe.” (Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124)

Wymagania:

Stypendium może uzyskać osoba, która jest uczestnikiem studiów doktoranckich (1) lub doktorantem w szkole doktorskiej (2). Ponadto, wymagane są:
 1. Wiedza i doświadczenie w zakresie teorii mnogości I analizy funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii analitycznych P-ideałów I ośrodkowych przestrzeni Banacha. Znajomość zagadnień związanych z kombinatoryką nieskończoną będzie dodatkowym atutem.
 2. Znajomość języka angielskiego.
 3. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
 4. Doświadczenie w pracy badawczej.
Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha I algebry miarowe”, kierowanego przez Piotra Borodulina-Nadzieję. Prowadzone badania będą zwiazane z powiązaniami między analitycznymi P-ideałami a ośrodkowymi przestrzeniami Banacha. W szczególności, badania będą dotyczyć:
 1. Przestrzeni Banacha indukowanych przez rodziny zbiorów skończonych.
 2. Analitycznych P-ideałów reprezentowanych w przestrzeniach Banacha jako ideały sumowalne.
Termin składania ofert: do 31 marca 2022 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 kwietnia 2022 roku. Zasady udziału stypendysty w projekcie:
 • Stypendium naukowe doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich w wysokości do 4 000 zł/mies., na okres 12 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy). Stypendium można łączyć z innymi stypendiami w tym ze stypendium doktoranckim, z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, w tym Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Termin rozpoczęcia pobierania stypendium w okresie od 15 kwietnia 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.
 • Możliwość finansowania z projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 udziału w konferencjach naukowych i współpracy badawczej z naukowcami.
(1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
(2) W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyznanie stypendium w projekcie Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 wraz z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć I umiejętności oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w konkursie.
 2. Odpis dyplomu magisterskiego.
 3. Adresy e-mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje, np. adres doświadczonego nauczyciela akademickiego lub promotora pracy dyplomowej.
Konkurs będzie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich dokumentach NCN, w szczególności uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dokumenty mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres piotr.borodulin-nadzieja@uwr.edu.pl.

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu “Wydajne algorytmy rozproszone i równoległe dla dużych i dynamicznych danych” (OPUS 2020/39/B/ST6/03288)

Wymagania:

Stypendium może uzyskać osoba, która jest studentem studiów II stopnia, uczestnikiem studiów doktoranckich (1) lub doktorantem w szkole doktorskiej (2). Ponadto, wymagane są:
 1. Wiedza i doświadczenie w zakresie konstrukcji i analizy algorytmów oraz rachunku prawdopodobieństwa. Znajomość zagadnień związanych z algorytmami rozproszonymi, algorytmami probabilistycznymi, kombinatoryką lub fizycznymi/technicznymi aspektami komunikacji bezprzewodowej będzie dodatkowym atutem.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego.
 3. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
 4. Doświadczenie w pracy badawczej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem.
Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu OPUS2020/39/B/ST6/03288 “Wydajne algorytmy rozproszone i równoległe dla dużych i dynamicznych danych”, kierowanego przez Tomasza Jurdzińskiego. Prowadzenie badań będzie związane z konstrukcją i analizą algorytmów rozproszonych, równoległych oraz algorytmów scentralizowanych dla problemów sieciowych oraz dolnych granic na złożoność takich problemów w badanych środowiskach obliczeniowych. W szczególności, badania będą dotyczyć:
 1. problemów grafowych i in. w środowiskach modelowanych przez sieci o gęstym grafie połączeń (modele congested clique, map-reduce, i in.)
 2. algorytmów koordynacji, komunikacji i dla problemów grafowych w bezprzewodowych sieciach ad hoc (model sieci radiowych i in.),
 3. budowie narzędzi kombinatorycznych, probabilistycznych lub algebraicznych dla obliczeń rozproszonych i równoległych (np. selectors, linear sketches, derandomization techniques).
Termin składania ofert: do 10 listopada 2021 roku.

Zasady udziału stypendysty w projekcie:
 • Stypendium naukowe doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich w wysokości do 3 000 zł/mies., magistranta w wysokości do 2 000zł/mies. na okres 12 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy). Stypendium można łączyć z innymi stypendiami otrzymywanym od UWr, w tym ze stypendium doktoranckim, z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, w tym Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Termin rozpoczęcia pobierania stypendium w okresie od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
 • Możliwość finansowania z projektu OPUS 2020/39/B/ST6/03288: udziału w konferencjach naukowych i współpracy badawczej z naukowcami spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.
(1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
(2) W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyznanie stypendium w projekcie OPUS 2020/39/B/ST6/03288 wraz z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć, umiejętności (Zalecane dołączenie wykazu zaliczonych na studiach przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami. ) i staży oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w konkursie.
 2. Odpis dyplomu magisterskiego (w przypadku uczestników studiów doktoranckich i doktorantów) lub dyplomu studiów pierwszego stopnia (w przypadku studentów studiów II stopnia).
 3. Adresy e-mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje, np. adres doświadczonego nauczyciela akademickiego lub promotora pracy dyplomowej.


Konkurs będzie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich dokumentach NCN, w szczególności uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dokumenty mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres tomasz.jurdzinski@uwr.edu.pl.