Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Wydziałowi rzecznicy akademiccy:

Ewa Damek
Kontakt mailem edamek@math.uni.wroc.pl, osobiście w pokoju 901 w Instytucie Matematycznym lub telefonicznie na numer komórki znany w sekretariacie IM (tel. sekretariatu +48 71 375 7401).

Jarosław Byrka
Najlepiej kontaktować się pocztą elektroniczną na adres jaroslaw.byrka(małpa)cs.uni.wroc.pl, osobiście w pokoju 244 w Instytucie Informatyki lub telefonicznie: +48 71 375 7817.

Najlepiej pocztą elektroniczną uzgodnić dalszy sposób kontaktu, np. umówić się na spotkanie.

Do rzecznika mogą zwracać się studenci, doktoranci i pracownicy WMI w sprawach dotyczących funkcjonowania społeczności instytutu/wydziału, aby uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu. Rolą rzecznika jest wysłuchanie osoby zgłaszającej, zdiagnozowanie problemu i udzielenie porady lub pomocy w jego rozwiązaniu.

Zasady działania

Poufność
Informacje przekazywane rzecznikowi są przez niego traktowane jako poufne i nie są przekazywane innym osobom/jednostkom UWr, chyba że na wyraźne życzenie osoby zgłaszającej.

Bezstronność
Rzecznik nie jest sędzią ani nie staje po żadnej ze stron konfliktu, jego celem jest wyłącznie rozwiązanie problemu.

Nieformalność
Działania podejmowane przez rzecznika mają charakter nieformalny i niezależny od procedur obowiązujących w UWr, w tym dyscyplinarnych. Rzecznik nie podejmuje działań z urzędu, nie inicjuje procedur ani nie bierze w nich udziału jako strona, ale informuje osobę zgłaszającą problem o możliwych ścieżkach postępowania. W zależności od charakteru sprawy może też podejmować nieformalne interwencje u władz/pracowników wydziału w celu wyjaśnienia sprawy lub polubownego rozwiązania konfliktu.

Niezależność
W ramach pełnionej funkcji rzecznik jest niezależny od władz i procedur panujących na uczelni. Pracownicy instytutu/wydziału są zobowiązani do współpracy z rzecznikiem w sytuacjach tego wymagających.