Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Profil księgozbioru

Biblioteka gromadzi wydawnictwa polskie i obce zgodnie z profilem wydziału. Zakres tematyczny zbiorów: algebra, algebra liniowa, algebra numeryczna, analiza funkcjonalna, analiza harmoniczna, analiza matematyczna, funkcje rzeczywiste, geometria różniczkowa, grafika komputerowa, informatyka, kombinatoryka, kryptografia, logika, matematyka dyskretna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyczna teoria sprężystości, metody numeryczne, procesy stochastyczne, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe, statystyka matematyczna, teoria miary i całki, teoria ergodyczna, teoria gier, teoria grafów, teoria mnogości, teoria złożoności obliczeniowej, topologia, układy dynamiczne.

Usługi biblioteczno-informacyjne

  • wypożyczanie zbiorów na zewnątrz i udostępnianie na miejscu
  • wypożyczenia międzybiblioteczne: biblioteka pośredniczy w sprowadzaniu książek i artykułów z innych bibliotek polskich (spoza Wrocławia) oraz wypożycza innym polskim bibliotekom naukowym materiały z własnego księgozbioru
  • obsługa użytkowników w oparciu o źródła tradycyjne oraz komputerowe bazy danych w zakresie:
    • informacji katalogowych, bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych,
    • pomocy użytkownikom w wyszukiwaniu informacji z baz danych i w korzystaniu z czasopism elektronicznych,
    • szkolenia dla studentów I roku i innych zainteresowanych w zakresie korzystania z: katalogu komputerowego, baz danych, czasopism elektronicznych oraz lokalizacji źródeł w bibliotekach krajowych i zagranicznych.
  • dokumentowanie w Bazie Publikacji prac opublikowanych przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki.

Stan zbiorów (na 2 stycznia 2014)

książki 48 501 woluminów

czasopisma 42 295 woluminów

zbiory specjalne 678 jednostek inwentarzowych

Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym w czytelni, natomiast do wypożyczania na zewnątrz uprawnieni są tylko studenci i pracownicy wydziału. Czytelnicy mają do dyspozycji 50 miejsc do pracy oraz 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, przeznaczonych do korzystania z katalogów komputerowych, baz danych i czasopism online oraz do pracy własnej.