Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, Listopad 9, 2016
WMI Dziekan

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki. Kandydaci powinni się wykazać dorobkiem naukowym opublikowanym w bardzo dobrych czasopismach naukowych oraz aktywnością naukową po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wysoko oceniana będzie też aktywność w staraniach o granty. Kandydaci powinni też mieć doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta nastąpi na okres od 1.12.2016 do 30.09.2017.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiednich kandydatów. Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 20.11.2016 w sekretariacie Instytutu Informatyki przy ul. Joliot–Curie 15, 50-383 Wrocław, p. 234, tel. 71 3757 800, email: asm@ii.uni.wroc.pl.

Wymagana dokumentacja: podanie skierowane do Rektora, wniosek, odpis dyplomu doktorskiego, kwestionariusz osobowy, wszystkie odbitki*, reprinty* i praca doktorska* (* w pliku pdf lub podać link do strony www, gdzie można je znaleźć).

Dokumenty kandydatów mogą być udostępnione wszystkim członkom Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Opinie osób, do których zwrócą się kandydaci z prośbą o rekomendacje będą traktowane jako jawne, tzn. dostępne wszystkim członkom Rady Wydziału (z wyłączeniem osób startujących w konkursie) – chyba, że opiniodawca zastrzeże sobie poufność. Opinie recenzentów, do których dodatkowo może zwrócić się komisja konkursowa, będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko członkom Wydziałowej Komisji Konkursowej.