Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Niniejsza Strategia Wydziału uwzględnia zapisy Strategii UWr i ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce''. Strategia definiuje dwa równorzędne, samoistne i ściśle związane ze sobą cele nadrzędne, a także szereg koniecznych do ich realizacji celów pośrednich.

 1. Cele strategiczne
  • CEL A. Prowadzenie badań naukowych, dotyczących coraz szerszego spektrum zagadnień w zakresie matematyki i informatyki na poziomie, który nie tylko gwarantuje przynależność do ścisłej czołówki krajowej, ale też zapewnia rozpoznawalność Wydziału wśród czołowych światowych ośrodków badawczych.

   Jedną z miar osiągnięcia tego celu są publikacje w wydawnictwach, które są głównymi światowymi platformami wymiany myśli w poszczególnych obszarach matematyki i informatyki i w których publikują uczeni z czołowych ośrodków naukowych świata.

  • CEL B. Prowadzenie dydaktyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także na poziomie studiów doktoranckich, tak aby:
   • zagwarantować każdej przyjętej na studia osobie, która pragnie się uczyć, możliwość pełnego zrealizowania jej potencjału;
   • dostarczać społeczeństwu członków elity intelektualnej, przenoszącej w sobie właściwy dla nauk ścisłych wzorzec krytycznego i twórczego myślenia.
   W szczególności wymaga to osiągnięcia następujących jednakowo ważnych podcelów.

   B1. Cel B może być osiągnięty w stosunku do najzdolniejszych studentów, którzy myślą o prowadzeniu badań naukowych i karierze akademickiej, w stopniu zależnym od indywidualnych zainteresowań tych studentów. Wydział powinien zapewnić kształcenie na najwyższym światowym poziomie każdemu zdolnemu studentowi zainteresowanemu matematyką lub informatyką na studiach pierwszego stopnia, znaczącej części z nich - w zależności od zainteresowań - na studiach drugiego stopnia i niektórym - tym, którzy interesują się działami matematyki i informatyki uprawianymi twórczo na Wydziale - na studiach doktoranckich. Jedną z miar osiągnięcia tego celu będzie dla absolwentów studiów drugiego stopnia skuteczność w aplikowaniu o pozycje na studiach doktoranckich w czołowych naukowych ośrodkach na świecie, a dla absolwentów studiów doktoranckich - w aplikowaniu o pozycje post-doc w takich ośrodkach.

   B2. Najzdolniejsi studenci niewybierający kariery akademickiej i inni bardzo dobrzy studenci powinni uzyskać wykształcenie umożliwiające im skuteczne aplikowanie o pracę w najbardziej prestiżowych i najbardziej atrakcyjnych finansowo firmach w ich obszarze zainteresowań w skali globalnej. Miarą osiągnięcia tego celu w odniesieniu do absolwentów studiów informatycznych drugiego stopnia będzie ich skuteczność w aplikowaniu o pozycje w czołowych firmach Doliny Krzemowej i w innych wiodących światowych ośrodkach technologicznych. Miarą osiągnięcia tego celu w odniesieniu do absolwentów studiów matematycznych drugiego stopnia będzie ich skuteczność w aplikowaniu o zatrudnienie w renomowanych firmach na stanowiskach wykorzystujących wiedzę z matematyki w finansach i ubezpieczeniach, z metod statystycznych i metod modelowania matematycznego.

   B3. Wszyscy studenci powinni mieć możliwość uzyskania wykształcenia dobrze dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Miarą osiągnięcia tego celu w odniesieniu do absolwentów studiów informatycznych a także tych absolwentów studiów matematycznych, którzy chcą pracować w gospodarce, będzie ich zatrudnialność na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji.

   B4. Absolwenci studiów drugiego stopnia, którzy będą pracować jako nauczyciele w szkołach, powinni być tak przygotowani do zawodu, aby być w stanie skutecznie zainteresować młodzież naukami ścisłymi. Miarą osiągnięcia tego celu będzie wysoka jakość absolwentów szkół średnich, w których uczą osoby wykształcone na Wydziale.

 2. Cele pośrednie

  Mając świadomość licznych pozytywnych sprzężeń zwrotnych między stopniami realizacji poszczególnych celów, jako istotne dla osiągnięcia strategicznych Celów A i B Wydział postrzega następujące cele pośrednie.

  • CEL D. Budowa i utrzymywanie silnej kadry naukowo-dydaktycznej o zrównoważonym profilu naukowym. Kadra będzie rekrutować się w istotnej części z wychowanków Wydziału, ale również należy aktywnie poszukiwać osób spoza Wydziału zainteresowanych tworzeniem na Wydziale wartości dodanej, w szczególności poprzez rozszerzanie tematyki badań prowadzonych na Wydziale. Osiągnięcie Celu D powinno się odbywać poprzez:
   • wysoką jakość kształcenia następców (Cel B1);
   • utrzymywanie sytuacji finansowej pozwalającej na zatrudnianie kadry na możliwie atrakcyjnych warunkach (Cel G);
   • uzyskanie i utrzymywanie zdolności do pozyskiwania wysokiej jakości kandydatów na studia na wszystkich poziomach kształcenia, a przez to podniesienie atrakcyjności pracy dydaktycznej i naukowej na Wydziale (Cel E);
   • utrzymywanie stymulującej i atrakcyjnej atmosfery pracy, zachęcającej w szczególności do powrotu na Wydział osób po studiach doktoranckich lub stażach podoktorskich;
   • organizację dydaktyki pozwalającą na racjonalne wykorzystanie czasu pracowników dydaktyczno-naukowych.

   Do osiągnięcia celu D niezbędne jest również stanowcze egzekwowanie wysokich wymagań dotyczących aktywności naukowej pracowników, jakości ich pracy dydaktycznej i zaangażowania w działalność organizacyjną Wydziału. Dla realizacji tego celu istotne jest osiągnięcie Celu G, podpunkt drugi.

  • CEL E. Uzyskanie i utrzymywanie zdolności do pozyskiwania odpowiedniej liczby wysokiej jakości kandydatów na studia. Osiągnięcie tego celu powinno się odbywać poprzez:
   • realizację Celu H;
   • tworzenie atrakcyjnych planów studiów (w realizacji tego podcelu pomagają Cele D i F);
   • podnoszenie jakości nauczania matematyki i informatyki w szkołach, w szczególności w dolnośląskich szkołach ponadpodstawowych (w realizacji tego podcelu pomagają Cele B4 i F).
  • CEL F. Rozwijanie ścisłych życzliwych relacji z otoczeniem zewnętrznym, a w tym:
   • kontaktów z otoczeniem biznesowym, w szczególności współdziałanie w zakresie tworzenia programów studiów oraz kształcenia studentów, np. poprzez atrakcyjne praktyki;
   • kontaktów z firmami technologicznymi w celu wspólnej realizacji projektów badawczych o potencjale aplikacyjnym;
   • kontaktów ze szkołami i młodzieżą szkolną, w szczególności nauczanie w uniwersyteckich klasach matematycznych i informatycznych wybranych liceów, popularyzacja na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej;
   • kontaktów z absolwentami, w szczególności wykorzystanie ich wiedzy i doświadczeń zawodowych.
  • CEL G. Zapewnienie materialnych i organizacyjnych warunków do pracy naukowo-dydaktycznej, a w szczególności:
   • zapewnienie stabilności finansowej Wydziału, pozwalającej na rozwój kadry. W realizacji tego celu pomaga osiągnięcie celów E i H (podpunkt pierwszy), a także zapewnienie wszechstronnego wsparcia osobom aplikującym i realizującym granty badawcze;
   • sprawne zarządzanie Wydziałem, w szczególności efektywne prowadzenie polityki finansowej i kadrowej. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez zdecydowane zwiększenie autonomii Wydziału w ramach Uczelni;
   • zapewnienie bazy lokalowej pozwalającej na powolny wzrost kadry i liczby studentów, poprzez utrzymanie w dobrym stanie budynku Instytutu Informatyki, systematyczną renowację budynku Instytutu Matematycznego, a w perspektywie poprzez odzyskanie powierzchni zajmowanej przejściowo przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
  • CEL H. Kształtowanie odpowiedniego wizerunku Wydziału, w tym budowanie marki Wydziału niezależnie od marki Uniwersytetu Wrocławskiego. Cel ten należy realizować poprzez nawiązywanie życzliwych kontaktów z mediami, a także poprzez zasadnicze wzmocnienie obecności Wydziału w Internecie. Do realizacji tego celu powinna przyczynić się realizacja celu F. Z punktu widzenia wizerunku istotne jest też:
   • systematyczne zdobywanie wysokich miejsc w rankingach i ocenach, szczególnie prowadzonych przez instytucje państwowe (MEiN, KEN, PKA), jeśli tylko nie leży to w sprzeczności z Celami A i B. Wydział powinien uczestniczyć w działaniach na rzecz zapewnienia merytorycznych kryteriów tych ocen - na przykład czynić starania, aby państwowa ocena działalności naukowej brała pod uwagę artykuły opublikowane w prestiżowych czasopismach i materiałach pokonferencyjnych.
   • uzyskiwanie wyróżnień będących potwierdzeniem wysokiej jakości pracy naukowej i dydaktycznej, na przykład prestiżowych grantów i nagród.