Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS 2021/41/B/ST6/00996 pt. Od silnych logik deskrypcyjnych do fragmentów logiki pierwszego rzędu z wieloma zmiennymi: wnioskowania w strukturach skończonych.

Konkurs dotyczy stypendium dla doktoranta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w wysokości 3000 zł miesięcznie, na okres od października 2023 do końca trwania projektu (styczeń 2026).

Wymagania:
 • doktorant na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego; kandydat nie musi być doktorantem w momencie składania wniosku, jednak stypendium będzie wypłacane pod warunkiem, że zostanie nim do 1 października 2023 r.
 • wiedza z zakresu teoretycznych podstaw informatyki, logiki w informatyce i złożoności obliczeniowej
 • motywacja do pracy naukowej
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • preferowane jest udokumentowane doświadczenie naukowe w tematyce projektu
Opis zadań: Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN Od silnych logik deskrypcyjnych do fragmentów logiki pierwszego rzędu z wieloma zmiennymi: wnioskowania w strukturach skończonych (nr 2021/41/B/ST6/00996) kierowanym przez dr. hab. Emanuel Kierońskiego. Wybrany kandydat będzie uczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących rozstrzygalności i złożoności obliczeniowej logik motywowanych informatyką. Głównym tematem będą zagadnienia +związane z problemem spełnialności skończonej wariantów logik deskrypcyjnych oraz pewnych fragmentów logiki pierwszego rzędu.

Wymagane dokumenty:
 • CV z opisem dorobku naukowego, informacjami o wyróżnieniach, stypendiach, naukowych wyjazdach zagranicznych, udziale w konferencjach i szkołach naukowych, publikacjach itp.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami
 • plik z pracą licencjacką/inżynierską/magisterską (o ile powstała)
 • (opcjonalnie) adresy mailowe do 1-2 osób mogących udzielić referencji (np. do promotora)
 • komisja konkursowa może zaprosić kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
Dokumenty należy przekazać osobiście kierownikowi projektu lub przesłać drogą mailową na adres Emanuel.Kieronski@cs.uni.wroc.pl, w terminie do 31 lipca 2023 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 września 2023 r. Dodatkowe informacje: Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN . Komisja zastrzega sobie możliwość nie przyznania stypendium w wypadku braku kandydatów o odpowiednich kompetencjach. Stypendium można łączyć z innymi stypendiami otrzymywanymi od UWr, np. ze stypendium doktoranckim. Przewidziane są fundusze na udział w konferencjach naukowych lub kilkudniowych wyjazdach do innych ośrodków naukowych. Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

dr. hab. Emanuel Kieroński Instytut Informatyki UWr
ul. Joliot-Curie 15, pokój 304
50-383 Wrocław
email: Emanuel.Kieronski@cs.uni.wroc.pl
tel: 71 375 78 21

Konkurs na stanowisko postdoka w ramach projektu ,,Maszyny abstrakcyjne dla języków programowania: podejście derywacyjne stypendium naukowe" (NCN OPUS 2019/33/B/ST6/00289 )

Wymagania
 • Status studenta studiów II stopnia lub doktoranta na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dobra znajomość co najmniej jednego języka funkcyjnego i asystenta dowodzenia twierdzeń Coq.
 • Znajomość różnych sposobów opisywania semantyk języków programowania.
 • Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu, w tym:
 • opracowanie nowych form semantyki dla rachunku lambda z efektami algebraicznymi,
 • próba zastosowania podejścia derywacyjnego.
Termin składania ofert: do 30 maja 2023.

Warunki zatrudnienia
 • Stypendium naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie.
 • Okres zatrudnienia od czerwca 2023 do lutego 2024.
 • Stypendium można łączyć z innymi stypendiami otrzymywanymi od UWr, w tym ze stypendium doktoranckim.
 • Dodatkowe fundusze na udział w konferencjach naukowych, szkołach, itp. Wymagane dokumenty
  • Podanie z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć, staży i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Potwierdzenie statusu studenta lub doktoranta.
  • Adresy mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje (np. adres doświadczonego współpracownika naukowego lub promotora pracy magisterskiej).
  Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach NCN. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami oraz do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu. Dokumenty przygotowane w języku polskim lub angielskim należy +przesłać w formie elektronicznej na adres witold.charatonik@cs.uni.wroc.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 czerwca 2023.

  Konkurs na stanowisko postdoka w ramach projektu ,,Wybrane aspekty kompresji gramatykowej''

  Konkurs na stanowisko postdoka w ramach kierowanego przez Artura Jeża projektu Wybrane aspekty kompresji gramatykowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach projektu prowadzone są prace związane z kompresję gramatykową i jej powiązaniami z innymi dziedzina informatyki, np. algorytmami tekstowymi, równaniami słów czy unifikacją termów.

  Czas trwania umowy to 1 rok. Termin rozpoczęcia pracy jest kwestia indywidualnych ustaleń, zwyczajowy termin to początek roku akademickiego (1.10).

  Zatrudnienie będzie w ramach umowy o pracę (na czas określony). Płaca netto wynosić będzie ok. 6200 PLN, plus ,,trzynastka''.

  Projekt zapewnia również fundusze na wyjazdy na konferencje itp.

  Umowa o pracę na tym stanowisku nie wiąże się z pensum dydaktycznym, prowadzenie zajęć jest jednak możliwe, jeśli zainteresowana/zainteresowany wyrazi taką chęć.

  Kandydatka powinna/kandydat powinien mieć stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej w momencie rozpoczęcia pracy; w przypadku braku tegoż stopnia, należy przekonująco uzasadnić, iż stopień ten niedługo będzie nadany. Preferowani są kandydaci, którzy prowadzili badania związane z tematyką projektu.

  Podanie powinno zawierać:
  • curriculum vitae;
  • dyplom doktorski (lub potwierdzenie, iż stopień zostanie przyznany w niedalekiej przyszłości);
  • listę publikacji;
  • krótki opis zainteresowań naukowych oraz dotychczasowej pracy naukowej;
  • adresy email (przynajmniej jednej, najlepiej dwóch) osób, które mogą wystawić opinię o kandydatce/kandydacie.
  Podania należy kierować do Artura Jeża emailem artur.jez@uwr.edu.pl do 9. maja. Więcej informacji tutaj.

  W razie pytań proszę kontaktować się z Arturem Jeżem artur.jez@uwr.edu.pl.


  Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha i algebry miarowe.” (Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124)

  Wymagania:

  Stypendium może uzyskać osoba, która jest uczestnikiem studiów doktoranckich (1) lub doktorantem w szkole doktorskiej (2). Ponadto, wymagane są:
  1. Wiedza i doświadczenie w zakresie teorii mnogości I teorii miary ze szczególnym uwzględnieniem teorii algebr Boole’a. Znajomość zagadnień związanych z forcingiem iterowanym I nieośrodkowymi przetrzeniami Banacha będzie dodatkowym atutem.
  2. Znajomość języka angielskiego.
  3. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
  4. Doświadczenie w pracy badawczej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem.
  Opis zadań:

  Praca badawcza w ramach projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha I algebry miarowe”, kierowanego przez Piotra Borodulina-Nadzieję. Prowadzenie badań będzie związane z algebrami Boole’a zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue’a w kontekście teorio-miarowym I forcingowym. W szczególności, badania będą dotyczyć:
  1. Podalgebr algebry zbiorów mierzalnych definiowanych poprzez aproksymowanie zbiorami otwarto-domkniętymi.
  2. Problemu zanurzania algebry miarowej w algebrę P(omega)/fin.
  Termin składania ofert: do 31 marca 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu: 5 kwietnia 2022 roku.

  Zasady udziału stypendysty w projekcie:
  • Stypendium naukowe doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich w wysokości do 4 000 zł/mies., na okres 12 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy). Stypendium można łączyć z innymi stypendiami w tym ze stypendium doktoranckim, z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, w tym Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Termin rozpoczęcia pobierania stypendium w okresie od 15 kwietnia 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.
  • Możliwość finansowania z projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 udziału w konferencjach naukowych i współpracy badawczej z naukowcami.
  (1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
  (2) W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyznanie stypendium w projekcie Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 wraz z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć I umiejętności oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w konkursie.
  2. Odpis dyplomu magisterskiego.
  3. Adresy e-mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje, np. adres doświadczonego nauczyciela akademickiego lub promotora pracy dyplomowej.
  Konkurs będzie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich dokumentach NCN, w szczególności uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dokumenty mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres piotr.borodulin-nadzieja@uwr.edu.pl.

  Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha i algebry miarowe.” (Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124)

  Wymagania:

  Stypendium może uzyskać osoba, która jest uczestnikiem studiów doktoranckich (1) lub doktorantem w szkole doktorskiej (2). Ponadto, wymagane są:
  1. Wiedza i doświadczenie w zakresie teorii mnogości I analizy funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii analitycznych P-ideałów I ośrodkowych przestrzeni Banacha. Znajomość zagadnień związanych z kombinatoryką nieskończoną będzie dodatkowym atutem.
  2. Znajomość języka angielskiego.
  3. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
  4. Doświadczenie w pracy badawczej.
  Opis zadań:

  Praca badawcza w ramach projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 “Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha I algebry miarowe”, kierowanego przez Piotra Borodulina-Nadzieję. Prowadzone badania będą zwiazane z powiązaniami między analitycznymi P-ideałami a ośrodkowymi przestrzeniami Banacha. W szczególności, badania będą dotyczyć:
  1. Przestrzeni Banacha indukowanych przez rodziny zbiorów skończonych.
  2. Analitycznych P-ideałów reprezentowanych w przestrzeniach Banacha jako ideały sumowalne.
  Termin składania ofert: do 31 marca 2022 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 kwietnia 2022 roku. Zasady udziału stypendysty w projekcie:
  • Stypendium naukowe doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich w wysokości do 4 000 zł/mies., na okres 12 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy). Stypendium można łączyć z innymi stypendiami w tym ze stypendium doktoranckim, z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, w tym Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Termin rozpoczęcia pobierania stypendium w okresie od 15 kwietnia 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.
  • Możliwość finansowania z projektu Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 udziału w konferencjach naukowych i współpracy badawczej z naukowcami.
  (1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
  (2) W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyznanie stypendium w projekcie Weave UNISONO 2021/03/Y/ST1/00124 wraz z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć I umiejętności oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w konkursie.
  2. Odpis dyplomu magisterskiego.
  3. Adresy e-mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje, np. adres doświadczonego nauczyciela akademickiego lub promotora pracy dyplomowej.
  Konkurs będzie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich dokumentach NCN, w szczególności uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dokumenty mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres piotr.borodulin-nadzieja@uwr.edu.pl.

  Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu “Wydajne algorytmy rozproszone i równoległe dla dużych i dynamicznych danych” (OPUS 2020/39/B/ST6/03288)

  Wymagania:

  Stypendium może uzyskać osoba, która jest studentem studiów II stopnia, uczestnikiem studiów doktoranckich (1) lub doktorantem w szkole doktorskiej (2). Ponadto, wymagane są:
  1. Wiedza i doświadczenie w zakresie konstrukcji i analizy algorytmów oraz rachunku prawdopodobieństwa. Znajomość zagadnień związanych z algorytmami rozproszonymi, algorytmami probabilistycznymi, kombinatoryką lub fizycznymi/technicznymi aspektami komunikacji bezprzewodowej będzie dodatkowym atutem.
  2. Dobra znajomość języka angielskiego.
  3. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
  4. Doświadczenie w pracy badawczej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem.
  Opis zadań:

  Praca badawcza w ramach projektu OPUS2020/39/B/ST6/03288 “Wydajne algorytmy rozproszone i równoległe dla dużych i dynamicznych danych”, kierowanego przez Tomasza Jurdzińskiego. Prowadzenie badań będzie związane z konstrukcją i analizą algorytmów rozproszonych, równoległych oraz algorytmów scentralizowanych dla problemów sieciowych oraz dolnych granic na złożoność takich problemów w badanych środowiskach obliczeniowych. W szczególności, badania będą dotyczyć:
  1. problemów grafowych i in. w środowiskach modelowanych przez sieci o gęstym grafie połączeń (modele congested clique, map-reduce, i in.)
  2. algorytmów koordynacji, komunikacji i dla problemów grafowych w bezprzewodowych sieciach ad hoc (model sieci radiowych i in.),
  3. budowie narzędzi kombinatorycznych, probabilistycznych lub algebraicznych dla obliczeń rozproszonych i równoległych (np. selectors, linear sketches, derandomization techniques).
  Termin składania ofert: do 10 listopada 2021 roku.

  Zasady udziału stypendysty w projekcie:
  • Stypendium naukowe doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich w wysokości do 3 000 zł/mies., magistranta w wysokości do 2 000zł/mies. na okres 12 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy). Stypendium można łączyć z innymi stypendiami otrzymywanym od UWr, w tym ze stypendium doktoranckim, z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, w tym Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Termin rozpoczęcia pobierania stypendium w okresie od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  • Możliwość finansowania z projektu OPUS 2020/39/B/ST6/03288: udziału w konferencjach naukowych i współpracy badawczej z naukowcami spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.
  (1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
  (2) W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyznanie stypendium w projekcie OPUS 2020/39/B/ST6/03288 wraz z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć, umiejętności (Zalecane dołączenie wykazu zaliczonych na studiach przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami. ) i staży oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w konkursie.
  2. Odpis dyplomu magisterskiego (w przypadku uczestników studiów doktoranckich i doktorantów) lub dyplomu studiów pierwszego stopnia (w przypadku studentów studiów II stopnia).
  3. Adresy e-mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje, np. adres doświadczonego nauczyciela akademickiego lub promotora pracy dyplomowej.


  Konkurs będzie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich dokumentach NCN, w szczególności uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dokumenty mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres tomasz.jurdzinski@uwr.edu.pl.