Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Skrót Regulaminu

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy razem z Biblioteką Uniwersytecką oraz innymi bibliotekami specjalistycznymi system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 2

Do podstawowych zadań Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki należy:

 1. organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego przez dobór, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonym profilem gromadzenia,
 2. udostępnianie zbiorów własnych oraz uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej,
 4. prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracja publikacji naukowych pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki, jeśli Dziekan nie zleci tego zadania innej komórce organizacyjnej,
 5. prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich pracowników,
 6. współpraca z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział II Organizacja Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

§ 3

Biblioteka wchodzi w skład Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 4

Zakres specjalizacji zbiorów Biblioteki określa Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Komisja Biblioteczna.

§ 5

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki podejmuje decyzje i realizuje następujące zadania:

 1. przydzielania pomieszczeń na cele biblioteczne i zapewnienia pracownikom Biblioteki odpowiednich warunków do pracy,
 2. ustalania wspólnie z kierownikiem Biblioteki kierunków działania Biblioteki,
 3. wnioskowania o zmianę struktury organizacyjnej Biblioteki,
 4. przydzielania środków finansowych na działalność Biblioteki i współdecydowania z kierownikiem Biblioteki o bieżących sprawach finansowych,
 5. przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów i odwołania pracowników Biblioteki w porozumieniu z jej kierownikiem,
 6. przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach nagród i wyróżnień oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki w porozumieniu z jej kierownikiem,
 7. wnioskowania o nagrody i wyróżnienia dla kierownika Biblioteki,
 8. ustalania zakresu obowiązków kierownika Biblioteki,
 9. zatwierdzania karty stanowiska pracy bibliotekarzy,
 10. odpowiedzialności wraz z kierownikiem Biblioteki za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki,
 11. zatwierdzania Regulaminu Biblioteki uzgodnionego wcześniej z Komisją Biblioteczną oraz z Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z § 58 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 6

 1. W Bibliotece działa powołana przez Dziekana Komisja Biblioteczna, funkcjonująca jako organ opiniodawczy.
 2. W skład komisji wchodzą pracownicy Instytutu Matematycznego oraz Instytutu Informatyki oraz kierownik Biblioteki.
 3. Kadencja Komisji Bibliotecznej pokrywa się z ustawową kadencją Dziekana Wydziału.
 4. Do kompetencji Komisji Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania Biblioteki:
  1. zgłaszanie propozycji i opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Biblioteki,
  2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki,
  3. wyrażanie opinii w sprawie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  4. opiniowanie projektów regulaminów bibliotecznych.

§ 7

Biblioteką Wydziału Matematyki i Informatyki zarządza kierownik Biblioteki, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych.

§ 8

Kierownika Biblioteki powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 9

Kierownik Biblioteki jest odpowiedzialny za realizację zadań bezpośrednio przed Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 10

Do zadań i uprawnień kierownika Biblioteki należy:

 1. właściwa organizacja pracy podległego personelu,
 2. współdecydowanie razem z Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
 3. współodpowiedzialność wraz z Dziekanem za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki, za właściwe jej zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
 4. składanie rocznych sprawozdań ze stanu Biblioteki Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej,
 5. przedkładanie Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki wniosków w sprawach zatrudnienia i awansów pracowników Biblioteki, wnioskowanie o odwołanie pracownika,
 6. określanie zakresu czynności pracowników,
 7. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i szkolenie pracowników,
 8. przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz premie motywacyjne dla pracowników Biblioteki,
 9. opracowywanie planów urlopowych pracowników,
 10. rozstrzyganie spraw nieobjętych Regulaminem.

§ 11

Kierownik Biblioteki może brać udział w posiedzeniach Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z głosem doradczym.

§ 12

 1. Przekazywanie funkcji kierownika Biblioteki odbywa się protokolarnie, z udziałem komisji zdawczo-odbiorczej, powołanej przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać:
  • protokół z przeprowadzonego skontrum, zgodnie z Regulaminem Kontroli Zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • wykaz spraw załatwionych i niezałatwionych,
  • wykaz spraw bieżących.
 3. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki przekazuje nowo powołanemu kierownikowi dokumentację dotyczącą działalności Biblioteki oraz jej pieczęcie.

§ 13

Przydzielone Bibliotece środki budżetowe są przeznaczone na:

 1. uzupełnianie zbiorów gwarantujące zaspokajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych w zakresie specjalizacji Biblioteki,
 2. pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i jej wyposażeniem oraz konserwacją zbiorów.

Rozdział III Współpraca bibliotek w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego

§ 14

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z innymi bibliotekami specjalistycznymi współpracują ze sobą i z Biblioteką Uniwersytecką w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej. Współpracę bibliotek specjalistycznych organizuje Biblioteka Uniwersytecka za pośrednictwem Oddziału Informacji Naukowej.

§ 15

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki zobowiązana jest do:

 1. przekazywania rocznych sprawozdań i planów pracy Oddziałowi Informacji
  Naukowej,
 2. uzupełniania tradycyjnego i komputerowego katalogu książek i czasopism,
 3. regularnego uzupełniania bazy publikacji pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki
 4. przekazywania aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej,
 5. promowania działań Biblioteki Uniwersyteckiej na Wydziale Matematyki i Informatyki,
 6. przekazywania protokołów skontrum i selekcji do akceptacji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
 7. uczestniczenia w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

§ 16

Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki, podobnie jak i innym bibliotekom specjalistycznym, przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 17

Bibliotece Uniwersyteckiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych z Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki.

Rozdział IV Gromadzenie zbiorów

§ 18

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki gromadzi materiały biblioteczne niezbędne do pracy naukowej i dydaktycznej w ścisłej współpracy z pracownikami Instytutu Matematycznego i Instytutu Informatyki mającymi w tym zakresie głos doradczy (Komisja Biblioteczna)

§ 19

Biblioteka prowadzi na bieżąco ewidencję dezyderatów i zamówień oraz akcesję wpływów.

§ 20

Biblioteka nie gromadzi starych druków i rękopisów.

§ 21

Biblioteka prowadzi selekcję swych zbiorów:

 1. wyłączane są materiały zdezaktualizowane, zniszczone i nieodpowiadające zakresowi gromadzenia zbiorów oraz zbędne dublety,
 2. protokoły materiałów wyselekcjonowanych zatwierdza Rektor na wniosek działającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Komisji do spraw Selekcji Zbiorów, po aprobacie Dziekana, Komisji Bibliotecznej oraz Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
 3. druki zbędne, mogące służyć jako materiał do wymiany, przekazywane są do Biblioteki Uniwersyteckiej.

Rozdział V Opracowanie zbiorów

§ 22

Biblioteka nie uczestniczy w centralnym opracowaniu zbiorów. Opracowanie zbiorów odbywa się na miejscu w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 23

Opracowanie zbiorów obejmuje następujące czynności:

 1. katalogowanie tradycyjne (druków ciągłych) i komputerowe (druków zwartych: tworzenie rekordów bibliograficznych i rekordów egzemplarza),
 2. ewidencję wpływów i ubytków,
 3. opracowanie techniczne,
 4. opracowanie rzeczowe tradycyjne i komputerowe,
 5. włączanie kart do katalogów Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki,
 6. melioracje katalogów.

§ 24

Wpływające do biblioteki materiały są opracowywane na bieżąco.

Rozdział VI Udostępnianie zbiorów

§ 25

Prawo do korzystania z usług Biblioteki posiadają:

 1. użytkownicy indywidualni,
 2. biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 26

Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

§ 27

Godziny pracy Biblioteki podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika Biblioteki w porozumieniu z Dziekanem.

§ 28

Zbiory Biblioteki udostępnia się:

 1. w czytelni,
 2. poprzez wypożyczanie indywidualne poza Bibliotekę,
 3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

Czytelnia

§ 29

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.

§ 30

Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej (elektronicznego konta bibliotecznego) lub ważnego dokumentu tożsamości.

§ 31

W czytelni udostępnia się zbiory własne biblioteki oraz sprowadzane z innych bibliotek krajowych.

§ 32

Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w Bibliotece formalności: wręczenia przez czytelnika bibliotekarzowi dyżurnemu dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej oraz wypełnienia rewersu.

§ 33

Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza Bibliotekę bez zgody bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

§ 34

Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 35

Użytkowników czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów, wyłączenie telefonów komórkowych. Użytkownicy, którzy zakłócają porządek oraz utrudniają pracę innym czytelnikom tracą prawo do korzystania z usług Biblioteki.

Wypożyczanie

§ 36

Wypożyczanie jest prowadzone dla:

 1. studentów, pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 3. pracowników i doktorantów Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
 4. pracowników i doktorantów Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Podstawą wypożyczeń wymienionych w pkt. 2-4 są porozumienia zawarte pomiędzy Biblioteką Wydziału Matematyki i Informatyki a poszczególnymi bibliotekami (wymienionymi w pkt. 2-4).

§ 37

Podstawą do zapisu i aktywacji konta wypożyczeń są następujące dokumenty:

 1. dla pracowników - dowód osobisty,
 2. dla studentów i doktorantów – indeks z wpisem na bieżący rok akademicki z załączoną „kartą zobowiązań studenta” oraz dowód osobisty (lub paszport dla studentów/doktorantów zagranicznych).

§ 38

Wypożyczenia odbywają się na podstawie legitymacji studenckiej z aktywnym kontem wypożyczeń lub karty bibliotecznej wydanej przez Bibliotekę Uniwersytecką.

§ 39

Uprawnienia do wypożyczania zbiorów są ważne na dany rok akademicki. Prolongata uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz okazaniu dokumentów potwierdzających wpis na aktualny rok akademicki (indeks lub legitymacja).

§ 40

Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych.

§ 41

Zasady korzystania z Biblioteki dla studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością:

 1. student ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do zapisu i aktywacji konta, podpisywania rewersów oraz wypożyczania i prolongowania książek,
 2. pełnomocnik niepełnosprawnego studenta przedstawia w Bibliotece pełnomocnictwo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dokumenty wymagane do zapisu i aktywacji konta,
 3. jeśli pełnomocnik studenta ze stwierdzoną niepełnosprawnością nie spełnia warunków wymienionych w ust. 2, wówczas niepełnosprawny student powinien być obecny podczas pierwszej wizyty wraz z pełnomocnikiem w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych,
 4. pełnomocnictwo, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, ważne jest nie dłużej niż do 30 września danego roku akademickiego,
 5. w uzasadnionych przypadkach losowych student może upoważnić jednorazowo inną osobę do odbioru i prolongaty książek.

§ 42

Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:

 1. studenci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,
 2. pracownicy - po ustaniu stosunku pracy,
 3. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu biblioteki.

§ 43

Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zadłużenia wobec Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Biblioteki Uniwersyteckiej i odnotowaniu tego faktu przez uprawnionego pracownika biblioteki na:

 1. karcie obiegowej wydanej przez odpowiednią jednostkę lub instytucję,
 2. karcie zobowiązań studenta.

§ 44

 1. Książki wypożyczane są na podstawie rewersu komputerowego złożonego drogą online lub czytelnie wypełnionego rewersu tradycyjnego.
 2. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.
 3. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy użyczenia, uregulowanej w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 4. Zwrot rewersu następuje z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§ 45

Zasady wypożyczania wydawnictw zwartych w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki:

 1. pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 woluminów wypożyczonych na 180 dni,
 2. pracownicy administracyjni Wydziału Matematyki i Informatyki mogą jednorazowo posiadać na koncie 5 woluminów wypożyczonych na 90 dni,
 3. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki mogą jednorazowo posiadać na koncie 8 woluminów (różnych tytułów) wypożyczonych na 90 dni (książki z księgozbioru głównego) lub na 180 dni (skrypty),
 4. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki ze stwierdzoną niepełnosprawnością mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 woluminów na 180 dni (książki z księgozbioru głównego i skrypty),
 5. w przypadkach szczególnych zakres wypożyczeń ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z Komisją Biblioteczną (ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany),
 6. w uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.

§ 46

W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.

§ 47

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego Regulaminem Biblioteka stosuje następujące sankcje:

 1. blokowanie konta,
 2. upomnienie indywidualne,
 3. upomnienie zbiorowe – przekazanie do Dziekanatu listy studentów zalegających ze zwrotem książek.

§ 48

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne. Wysokość kary ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Komisją Biblioteczną.

§ 49

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską (lub pokryć jej koszt), jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało. Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem elektronicznym dzieła (koszt pasków kodowych, superekslibrisu i zabezpieczeń) w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki w porozumieniu z Dziekanem i Komisją Biblioteczną.

§ 50

Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymienionych form:

 1. odkupienie dzieła w innym wydaniu,
 2. odkupienie innej wskazanej książki będącej wielokrotną wartością książki zagubionej.

§ 51

Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik powinien dostarczyć całość innego wydania wielotomowego.

§ 52

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 1. dzieł wydanych do roku 1950,
 2. słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych,
 3. dzieł z księgozbioru podręcznego,
 4. dzieł wymagających konserwacji,
 5. studentom - dzieł będących depozytem Instytutu Matematycznego PAN (sygnatury PAN...), czasopism oraz dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczanie Międzybiblioteczne

§ 53

Biblioteka prowadzi samodzielne wypożyczanie międzybiblioteczne dla potrzeb pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 54

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki wypożycza zbiory własne bibliotekom naukowym w kraju.

§ 55

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji drogą wypożyczeń międzybibliotecznych jest brak poszukiwanego dzieła w bibliotekach Wrocławia.

§ 56

Druki sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są studentom wyłącznie w czytelni, w terminach ustalonych przez bibliotekę wypożyczającą. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o prolongatę terminu zwrotu dzieła poprzez dokonanie zgłoszenia w bibliotece wypożyczającej na tydzień przed upływem ustalonego terminu.

§ 57

Ograniczenia w wypożyczeniach międzybibliotecznych mogą dotyczyć zbiorów wymienionych w § 52 oraz:

 1. aktualnych podręczników akademickich,
 2. dzieł wydanych w ostatnim dziesięcioleciu.

Usługi Reprograficzne

§ 58

Biblioteka nie wykonuje usług reprograficznych.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 59

Regulamin Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki opracowany został na podstawie Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 28/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r.

§ 60

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.