Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

W trosce o wysoką jakość kształcenia, biorąc pod uwagę rozwijającą się dynamicznie, w ramach Procesu Bolońskiego, współpracę międzynarodową, na Uniwersytecie Wrocławskim został stworzony Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dla realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału zostały powołane: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

Informacja o ocenach programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Akty prawa wewnętrznego

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia WMI

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia WMI

Wyniki analizy ankiet studenckich

Zgodnie z § 3.9. Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora UWr z dn. 15 lutego 2018 r. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia opracował zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich.

Rada Interesariuszy Zewnętrznych

W celu podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, Rada Naukowa Instytutu Matematycznego powołała Radę Interesariuszy Zewnętrznych.