Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Niniejsza Strategia Wydziału uwzględnia zapisy Strategii UWr i ustawy ,,Prawo o Szkolnictwie Wyższym''. Strategia definiuje dwa równorzędne, samoistne i ściśle związane ze sobą cele nadrzędne, a także szereg koniecznych do ich realizacji celów pośrednich.

 1. Cele strategiczne
  • CEL A. Prowadzenie badań naukowych, dotyczących coraz szerszego spektrum zagadnień w zakresie matematyki i informatyki na poziomie, który nie tylko gwarantuje przynależność do ścisłej czołówki krajowej, ale też zapewnia rozpoznawalność Wydziału wśród czołowych światowych ośrodków badawczych.

   Jedną z miar osiągnięcia tego celu są publikacje w wydawnictwach, które są głównymi światowymi platformami wymiany myśli w poszczególnych obszarach matematyki i informatyki i w których publikują uczeni z czołowych ośrodków naukowych świata.

  • CEL B. Prowadzenie dydaktyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także na poziomie studiów doktoranckich, tak aby:
   • zagwarantować każdej przyjętej na studia osobie, która pragnie się uczyć, możliwość pełnego zrealizowania jej potencjału;
   • dostarczać społeczeństwu członków elity intelektualnej, przenoszącej w sobie właściwy dla nauk ścisłych wzorzec krytycznego i twórczego myślenia.
   W szczególności wymaga to osiągnięcia następujących jednakowo ważnych podcelów.

   B1. Cel B może być osiągnięty w stosunku do najzdolniejszych studentów, którzy myślą o prowadzeniu badań naukowych i karierze akademickiej, w stopniu zależnym od indywidualnych zainteresowań tych studentów. Wydział powinien zapewnić kształcenie na najwyższym światowym poziomie każdemu zdolnemu studentowi zainteresowanemu matematyką lub informatyką na studiach pierwszego stopnia, znaczącej części z nich - w zależności od zainteresowań - na studiach drugiego stopnia i niektórym - tym, którzy interesują się działami matematyki i informatyki uprawianymi twórczo na Wydziale - na studiach doktoranckich. Jedną z miar osiągnięcia tego celu będzie dla absolwentów studiów drugiego stopnia skuteczność w aplikowaniu o pozycje na studiach doktoranckich w czołowych naukowych ośrodkach na świecie, a dla absolwentów studiów doktoranckich - w aplikowaniu o pozycje post-doc w takich ośrodkach.

   B2. Najzdolniejsi studenci niewybierający kariery akademickiej i inni bardzo dobrzy studenci powinni uzyskać wykształcenie umożliwiające im skuteczne aplikowanie o pracę w najbardziej prestiżowych i najbardziej atrakcyjnych finansowo firmach w ich obszarze zainteresowań w skali globalnej. Miarą osiągnięcia tego celu w odniesieniu do absolwentów studiów informatycznych drugiego stopnia będzie ich skuteczność w aplikowaniu o pozycje w czołowych firmach Doliny Krzemowej i w innych wiodących światowych ośrodkach technologicznych. Miarą osiągnięcia tego celu w odniesieniu do absolwentów studiów matematycznych drugiego stopnia będzie ich skuteczność w aplikowaniu o zatrudnienie w renomowanych firmach na stanowiskach wykorzystujących wiedzę z matematyki w finansach i ubezpieczeniach, z metod statystycznych i metod modelowania matematycznego.

   B3. Wszyscy studenci powinni mieć możliwość uzyskania wykształcenia dobrze dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Miarą osiągnięcia tego celu w odniesieniu do absolwentów studiów informatycznych a także tych absolwentów studiów matematycznych, którzy chcą pracować w gospodarce, będzie ich zatrudnialność na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji.

   B4. Absolwenci studiów drugiego stopnia, którzy będą pracować jako nauczyciele w szkołach, powinni być tak przygotowani do zawodu, aby być w stanie skutecznie zainteresować młodzież naukami ścisłymi. Miarą osiągnięcia tego celu będzie wysoka jakość absolwentów szkół średnich, w których uczą osoby wykształcone na Wydziale.

 2. Cele pośrednie

  Mając świadomość licznych pozytywnych sprzężeń zwrotnych między stopniami realizacji poszczególnych celów, jako istotne dla osiągnięcia strategicznych Celów A i B Wydział postrzega następujące cele pośrednie.

  • CEL D. Budowa i utrzymywanie silnej kadry naukowo-dydaktycznej o zrównoważonym profilu naukowym. Kadra będzie rekrutować się w istotnej części z wychowanków Wydziału, ale również należy aktywnie poszukiwać osób spoza Wydziału zainteresowanych tworzeniem na Wydziale wartości dodanej, w szczególności poprzez rozszerzanie tematyki badań prowadzonych na Wydziale. Osiągnięcie Celu D powinno się odbywać poprzez:
   • wysoką jakość kształcenia następców (Cel B1);
   • utrzymywanie sytuacji finansowej pozwalającej na zatrudnianie kadry na możliwie atrakcyjnych warunkach (Cel G);
   • uzyskanie i utrzymywanie zdolności do pozyskiwania wysokiej jakości kandydatów na studia na wszystkich poziomach kształcenia, a przez to podniesienie atrakcyjności pracy dydaktycznej i naukowej na Wydziale (Cel E);
   • utrzymywanie stymulującej i atrakcyjnej atmosfery pracy, zachęcającej w szczególności do powrotu na Wydział osób po studiach doktoranckich lub stażach podoktorskich;
   • organizację dydaktyki pozwalającą na racjonalne wykorzystanie czasu pracowników dydaktyczno-naukowych.

   Do osiągnięcia celu D niezbędne jest również stanowcze egzekwowanie wysokich wymagań dotyczących aktywności naukowej pracowników, jakości ich pracy dydaktycznej i zaangażowania w działalność organizacyjną Wydziału. Dla realizacji tego celu istotne jest osiągnięcie Celu G, podpunkt drugi.

  • CEL E. Uzyskanie i utrzymywanie zdolności do pozyskiwania odpowiedniej liczby wysokiej jakości kandydatów na studia. Osiągnięcie tego celu powinno się odbywać poprzez:
   • realizację Celu H;
   • tworzenie atrakcyjnych planów studiów (w realizacji tego podcelu pomagają Cele D i F);
   • podnoszenie jakości nauczania matematyki i informatyki w szkołach, w szczególności w dolnośląskich szkołach ponadpodstawowych (w realizacji tego podcelu pomagają Cele B4 i F).
  • CEL F. Rozwijanie ścisłych życzliwych relacji z otoczeniem zewnętrznym, a w tym:
   • kontaktów z otoczeniem biznesowym, w szczególności współdziałanie w zakresie tworzenia programów studiów oraz kształcenia studentów, np. poprzez atrakcyjne praktyki;
   • kontaktów z firmami technologicznymi w celu wspólnej realizacji projektów badawczych o potencjale aplikacyjnym;
   • kontaktów ze szkołami i młodzieżą szkolną, w szczególności nauczanie w uniwersyteckich klasach matematycznych i informatycznych wybranych liceów, popularyzacja na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej;
   • kontaktów z absolwentami, w szczególności wykorzystanie ich wiedzy i doświadczeń zawodowych.
  • CEL G. Zapewnienie materialnych i organizacyjnych warunków do pracy naukowo-dydaktycznej, a w szczególności:
   • zapewnienie stabilności finansowej Wydziału, pozwalającej na rozwój kadry. W realizacji tego celu pomaga osiągnięcie celów E i H (podpunkt pierwszy), a także zapewnienie wszechstronnego wsparcia osobom aplikującym i realizującym granty badawcze;
   • sprawne zarządzanie Wydziałem, w szczególności efektywne prowadzenie polityki finansowej i kadrowej. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez zdecydowane zwiększenie autonomii Wydziału w ramach Uczelni;
   • zapewnienie bazy lokalowej pozwalającej na powolny wzrost kadry i liczby studentów, poprzez utrzymanie w dobrym stanie budynku Instytutu Informatyki, systematyczną renowację budynku Instytutu Matematycznego, a w perspektywie poprzez odzyskanie powierzchni zajmowanej przejściowo przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
  • CEL H. Kształtowanie odpowiedniego wizerunku Wydziału, w tym budowanie marki Wydziału niezależnie od marki Uniwersytetu Wrocławskiego. Cel ten należy realizować poprzez nawiązywanie życzliwych kontaktów z mediami, a także poprzez zasadnicze wzmocnienie obecności Wydziału w Internecie. Do realizacji tego celu powinna przyczynić się realizacja celu F. Z punktu widzenia wizerunku istotne jest też:
   • systematyczne zdobywanie wysokich miejsc w rankingach i ocenach, szczególnie prowadzonych przez instytucje państwowe (MNiSW, KEJN, PKA), jeśli tylko nie leży to w sprzeczności z Celami A i B. Wydział powinien uczestniczyć w działaniach na rzecz zapewnienia merytorycznych kryteriów tych ocen - na przykład czynić starania, aby państwowa ocena działalności naukowej brała pod uwagę artykuły opublikowane w prestiżowych czasopismach i materiałach pokonferencyjnych.
   • uzyskiwanie wyróżnień będących potwierdzeniem wysokiej jakości pracy naukowej i dydaktycznej, na przykład prestiżowych grantów i nagród.
Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus